Executive Committee

 

1.    President               -         Prof. Omchery N NPillai

2.    Vice-President        -         Shri A.J. Philip

3.    Vice-President        -         Shri P.R. Nair

4.    Secretary               -           Shri K Madhavankutty

5.    Jt. Secretary          -           Shri K Suresh Kumar

 6.    Jt. Secretary         -           Shri Sunny Varghese

 7.    Treasurer             -             Shri U. Radhakrishnan          

 

Members

 8.  Shri M K Ravindran           

 9.  Shri K V Hamza

 10. Shri P.M. Narayanan

 11. Adv Jayesh K U

 12. Shri Nanda Kumar

 13. MS. Uma Rajesh

 14. Shri Ajith Maniyan

 15. Dr. Anil K.

 16. Shri Dinesan Varikkoli